Header grafikk

Allmänna avtalsvillkor för tåg- och växlingstjänster

Gällande från och med 2020-11-01

1 TILLÄMPLIGHET
1.1 Dessa allmänna villkor är tillämpliga avseende uppdrag för transport av järnvägsvagnar och tillhörande tjänster, som utförs av Baneservice Skandinavia AB (”Leverantören”) för uppdragsgivares (”Kunden”) räkning.
1.2 Dessa allmänna villkor skall vara tillämpliga om inte tvingande nationell lagstiftning, internationella konventioner eller regleringar i stället skall ges företräde.
1.3 Parterna kan fritt avtala om andra villkor vilka helt eller delvis kan komplettera eller ersätta dessa allmänna villkor.

2 ANSVARET
2.1 Leverantören ansvarar enligt dessa allmänna villkor när denne i eget namn offererat eller avtalat om utförande av tågtjänster oberoende av om sedan eventuell underleverantör utför själva uppdraget.
2.2 Kunden ansvarar för skador som Leverantören och eventuell tredjepart lider som följd av felaktigheter på Kundens vagnar, felaktiga upplysningar om vagnar och gods, brister i dokument som följer med vagnar och som krävs av offentliga myndigheter eller avvikelser mot krav i lagar och föreskrifter.
2.3 Vagnar skall uppfylla ställda säkerhetskrav utgående från bestämmelserna i Järnvägslagen (2004:519)
2.4 Vid transport av farligt gods med hög riskpotential (jfr ADR/RID 1.10.3), skall Kunden meddela detta minst 24 timmar före planlagd hantering, vidare förutsätter Leverantören att Kunden har upprättat en säkerhetsplan.

3 ANSVARSPERIOD
3.1 Leverantörens övertagande av ansvar för vagnar sker när vagn eller vagnsgrupp är tillkopplat Leverantörens dragfordon på överenskommen terminal eller motsvarande.
3.2 Överlämning till Kunden sker när Leverantörens dragfordon är frånkopplat vagn eller vagnsgrupp på överenskommen terminal eller motsvarande.
3.3 Den part som kopplar bort vagn eller vagnsgrupp från dragfordon är också ansvarig för att säkra dessa mot rullning.

4 GENERELL ANSVARSBEGRÄNSNING
4.1 Leverantörens ansvar vid skada eller förlust är begränsat till totalt 50 000 SDR per järnvägsvagn inkl. gods på denna. Leverantörens ansvar för skador eller förluster som inträffar vid ett och samma tillfälle är begränsat till 500 000 SDR
4.2 För försening av utlämnande av fordon är Leverantörens ansvar begränsat till uppdragskostnaden.
4.3 Leverantörens ansvar för skada på, eller förlust av, vagn är begränsat till vagnens värde vid tidpunkten för skadan eller förlusten, eller om detta inte kan styrkas, marknadspriset för vagn av samma slag vid den ovan nämnda tidpunkten.
4.4 Leverantören är inte ansvarig för indirekt förlust eller följdskador, exempelvis; Kostnader for stillestånd och väntetid, nyttobortfall för vagn, kostnader for hyra av vagn, ersättningstransporter eller intäktsförlust som följd av väntetid eller stillestånd.
4.5 Vid skada eller förlust där Kundens förhållanden eller vagns tillstånd eller beskaffenhet är en medverkande orsak, minskar Leverantörens ersättningsansvar i samma utsträckning som denne dokumenterar att dessa omständigheter har medverket till skadan eller förlusten.

5 PRIS
5.1 Kund debiteras enligt vid var tid gällande prislista på nedan angivna villkor, i den mån annat inte särskilt överenskommits om.
5.2 Leverantören har utöver avtalade tjänster rätt att debitera Kunden, i enlighet med vid var tid gällande prislista, för tjänster vilka utförts inom ramen för avtalat uppdrag om dessa tjänster är av den art och omfattning att de normalt innefattas av ett avsett uppdrag, även om dessa tjänster inte avtalats om. Ovanstående gäller även i de fall en tjänst anses av Leverantören som nödvändig för uppdragets utförande, och Kunden ej kan nås inom rimlig tid för bekräftande av tjänstens utförande.
5.3 Saknas prislista för utförda ej avtalade tjänster enligt ovan, har Leverantören rätt att debitera Kunden med skäligt belopp, inklusive ersättning för eventuella nödvändiga utlägg, för dessa tjänsters utförande.
5.4 Mervärdesskatt samt eventuellt andra skatter och pålagor erlägges av Kund.
5.5 Leverantören förbehåller sig rätten att justera vid var tid angivna priser vid väsentlig omständighet av ekonomisk betydelse utanför Leverantörens påverkan eller kontroll. Sker sådan prisjustering har Kund rätt att säga upp avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande om ändringen är av väsentlig betydelse för Kunden.
5.6 Om Leverantörens kostnad för uppdragets slutförande väsentligen påverkas av förändringar i valutakurser, äger Leverantören justera angivet pris med skillnaden mellan den valutakurs som legat till grund för angivet pris och valutakursen vid uppdragets slutförande.

6 BETALNINGSVILLKOR
6.1 Betalning skall vara Leverantören tillhanda senast inom den tid som anges på fakturan.
6.2 Kunden skall inom trettio (30) dagar efter fakturans förfallodag meddela Leverantören om fakturan anses felaktig. Sker inte detta förfaller Kundens rätt att invända mot fakturan.
6.3 Framställs anspråk gällande tvist om hela eller delar av fakturan, gäller inte ovanstående den tvistiga delen av fakturan. Befinns anspråket gällande den tvistiga delen av fakturan senare som obefogat, skall Kunden erlägga dröjsmålsränta, avgifter och övriga kostnader för den tvistiga delen från det att anspråk framställdes till dess att det konstaterades att anspråket var obefogat.
6.4 Vid försening med betalning förbehåller sig Leverantören rätten att debitera Kunden dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

7 PANTRÄTT
7.1 Under förutsättning att nationell tillämplig lagstiftning inte föranstaltar annat, har Leverantören full panträtt i vagnar som Leverantören har i sin vård, besittning eller kontroll för fordringar som Leverantören har gentemot Kunden som en följd av uppdrag för denne.
7.2 Ovan nämnda panträtt omfattar även Leverantörens fordringar gentemot Kunden avseende uppdrag för vagnar som ej längre är i Leverantörens vård (”inkonnexa fordringar”).
7.3 Vid rekonstruktion förbinder sig Kunden att skriftligen informera rekonstruktören om Leverantörens prioriterade fordran, och att hålla Leverantören fullt skadelös om Kunden ej uppfyller denna förbindelse.
7.4 Då Kunden ej betalar kostnader hänförliga till uppdraget äger Leverantören hålla fordon inne till dess full betalning erhållits. För det fall Kunden ej avhämtar fordon, samt ej betalar kostnader hänförliga till uppdraget samt efter 30 dagars anmaning om rättelse därom ej åtagit rättelse, äger Leverantören att på offentlig eller privat auktion sälja fordon och ur behållningen erhålla utestående fordran samt att därefter nedsätta överskottet i Kunds namn hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.

8 FÖRSÄKRING
8.1 För ansvar för vagnar, utöver det som i dessa allmänna villkor stadgas för Leverantören, svarar Kunden själv och i eget namn att inneha försäkring för vagnar och gods och för att en eventuell lagrings- terminalhanterings- eller transportförsäkring tecknas. Kunden svarar även för eventuell självrisk som försäkringsgivare vid var tid tillämpar.

9 ÖVERLÅTELSE
9.1 Kunden får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor utan Leverantörens skriftliga godkännande.

10 FORCE MAJEURE
10.1 Leverantören skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som denne rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt (ej innefattande strejk eller annan konflikt avseende egen personal), blixt- eller åsknedslag, eldsvåda eller annan olyckshändelse, naturkatastrof, krig, upplopp, översvämning, beslag, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.
Om Leverantören önskar åberopa sådan angiven händelse, skall Leverantören utan dröjsmål underrätta Kunden om uppkomsten därav samt om dess upphörande
10.2 Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre månader på grund av omständighet enligt ovan, har Leverantören rätt att med omedelbart verkan skriftligen säga upp avtalat uppdrag.

11 REKLAMATION
11.1 Vill Kunden begära ersättning av Leverantören för skada eller förlust av vagn eller gods, eller för försening, skall denne, om han inte vill förlora sin rätt till ersättning, utan oskäligt dröjsmål reklamera förlusten, skadan, eller förseningen till Leverantören (jmf 3 kap 31 § järnvägstrafiklagen). Med tillämpning härav iakttas att:
• Minskning eller skada som är synlig vid överlämnandet ska reklameras omedelbart
• Annan minskning eller skada ska reklameras inom 24 timmar; och att
• Förseningar ska reklameras inom tre (3) dagar
I tiden ovan ingår ej sön- och helgdagar, lördagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton. Det är den berättigade obetaget att visa att han med hänsyn till omständigheterna i förekommande fall kan åberopa längre reklamationstid.
11.2 Reklamation ska framställas till Leverantörens representant. Krav som följd av synlig skada eller förlust bortfaller om Kunden eller Kundens representant utan förbehåll tar emot vagnen vid överlämnandet.
11.3 Vid reklamation av annan skada ska Leverantören ges möjlighet att besiktiga skadan.
11.4 Alla krav på skadeersättning skall sändas skriftligt till Leverantören och tillsammans med nödvändig dokumentation. Alla krav Kunden har mot Leverantören förfaller ett (1) år efter lämnad reklamation, så vida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

12 TVISTELÖSNING OCH JURISDIKTION
12.1 Parterna enas om att dessa allmänna villkor skall tolkas i enlighet med vid varje tillfälle giltig svensk lagstiftning, EU- rätt, internationell konvention eller där annat lands lagstiftning eller internationella konvention vinner företräde, detta lands lagstiftning eller internationella konvention.
12.2 Parterna enas om att gemensamt söka lösa tvister om och när en tvist uppstår. I första hand skall Parterna söka lösa tvisten genom medling via av Parter utsedda neutrala representanter.
12.3 I det fall det ej går att via medling finna en lösning på tvist, skall, om ej annat anges i tillämplig lagstiftning, tvisten slutligen avgöras genom tvisteförfarande vid behörig allmän domstol inom Leverantörens registrerade hemvist.

13 ÖVRIGT
13.1 Reklamation och andra meddelanden avseende uppdragsavtalets tillämpning skall översändas via rekommenderat brev eller e-post till parternas i offert eller uppdragsavtal angivna eller senare ändrade adresser. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda om, avsänt med:
a) rekommenderat brev, 5 dagar efter avlämnandet för postbefordran
b) e-post, vid avsändandet om mottagandet behörigen bekräftats
13.2 Ändringar av och tillägg till dessa allmänna villkor, skall för att vara bindande vara skriftliga samt undertecknade av behöriga företrädare för bägge parter.
13.3 I det fall någon bestämmelse eller del av bestämmelse i dessa allmänna villkor strider mot vid varje tillfälle gällande lagstiftning skall denna bestämmelse av Parterna ses som ogiltig utan att det påverkar dessa allmänna villkor och dess bestämmelser i övrigt vilka ej påverkas av detta utan bibehåller sin giltighet.
13.4 I det fall uppdragsavtal sägs upp skall denna uppsägning ej påverka de rättigheter eller skyldigheter vardera Part har enligt dessa allmänna villkor eller enligt lag.