Header grafikk

Avlyssning av radiokommunikation

Syfte

Som ett stöd för utredning av tillbud och olyckor kan kommunikation på växlingsradion spelas in.

Avlyssning

Beslut om avlyssning av inspelade samtal samt vilka som ska närvara vid avlyssningen, eller på annat sätt ta del av det inspelade materialet, fattas av säkerhetschef eller överordnad funktion.

Berörd personal, och på begäran av den anställde även facklig förtroendeman, ska erbjudas möjlighet att medverka vid avlyssningen av banden.

I den mån det krävs för fullgörande av rollen som skyddsombud ska även denne ges möjlighet att delta vid avlyssningen.

Sekretess

För alla som tagit del av det avlyssnade materialet gäller att information om innehållet, såvida inte annat framgår myndighetsföreskrifter, inte får vidareföras utan godkännande från säkerhetschef eller överordnad funktion

Tillgång till inspelat material

Inspelat material finns tillgängligt en månad och säkerhetschef är den som har tillgång till materialet.